Έκδοση βιβλίου "Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies"

Το βιβλίο "Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies", Edward Elgar Publishing, με επιμέλεια των Bjørn Hvinden, Καθηγητή στο Oslo Metropolitan University της Νορβηγίας, των ερευνητών Christer Hyggen και Mi Ah Schoyen στο ίδιο Πανεπιστήμιο και του  Tomáš Sirovátka, Καθηγητή στο Institute for Public Policy and Social Work, Masaryk University στην Τσεχία Republic εκδόθηκε με σημαντική συμμετοχή του Τμήματος:

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: M. Karamessini, M. Symeonaki, G. Stamatopoulou and D. Parsanoglou, Factors explaining youth unemployment and early job insecurity in Europe, pp. 45-69.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: M. Karamessini, M. Symeonaki, D. Parsanoglou and G. Stamatopoulou, Mapping Early Job Insecurity impacts of the Crisis in Europe, pp. 24-44.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Imdorf, C., Shi, L.P., Sacchi, S., Samuel, R., Hyggen, C., Stoilova, R., Yordanova, G., Boyadjieva, P., Ilieva-Trichkova, P., Parsanoglou, D. and Yfanti, A.  Scars of early job insecurity across Europe. Insights from a multi-country employer study, pp. 93-116.