Στέφανος Παπαναστασίου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Ο Στέφανος Παπαναστασίου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής με ειδίκευση στην ανάλυση κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα σε ζητήματα φτώχειας, αποστέρησης, οικονομικής ανισότητας, κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικής προστασίας, κλπ. Διαθέτει εμπειρία και δεξιότητες στην ανάλυση μικροδεδομένων (π.χ. EU-SILC, LFS, ΕΟΠ) και στη διαχείριση μεταδεδομένων βάσει του DDI3.

Γνωστικό αντικείμενο
Εφαρμοσμένη και συγκριτική ανάλυση κοινωνικής πολιτικής, Κατασκευή και χειρισμός βάσεων δεδομένων και ερευνητικών υποδομών