Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (27/11/2019)

Τα μέλη της συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση στις 27/11/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

Ημερήσια διάταξη

 1. Ορισμός Διευθυντή και  Αναπληρωτή του στο ΠΜΣ  
 2. Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά το ακ. Έτος 2019-20,  στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020
 3. Ορισμός εκπροσώπων του Τμήματος στην Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών 
 4. Σύσταση Επιτροπής Έρευνας και Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος
 5. Έγκριση εγγραφής εισαγομένων φοιτητών ειδικών κατηγοριών για το ακαδημαϊκό έτος  2019-20
 6. Εκθέσεις προόδου ΥΔ ακ.έτος 2019-20
 7. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών ανά κατηγορία αιτήσεων  νέων  Υ.Δ.
 8. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της  Υ.Δ. κ. Λιανού Μαρίας ΑΜ 5111Δ001
 9. Θέματα ΕΔΙΠ
 10. Θέματα ΕΤΕΠ
 11. Φοιτητικά Θέματα
 12. Θέματα Μεταδιδακτορικών  Ερευνητών
 13. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 14. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 15. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 16. Ανακοινώσεις