Κατάσταση Συμμετασχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ορθή επανάληψη της κατάστασης των συμμετεχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» έχουν όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη, και είναι οι υποψήφιοι/ες με κωδικό υποβολής αίτησης (Submission ID (SID)):

Κατάσταση συμμετεχόντων