Ανακοίνωση έναρξης μαθήματος Ευρωπαΐκη Κοινωνική Πολιτική (κωδ. 510215)

Μάθημα: Ευρωπαΐκη Κοινωνική Πολιτική (κωδ. 510215)

Διδάσκουσα: Δρ Μπαφαλούκου Μαρία

Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων ακαδ. έτους 2020-21

Το μάθημα Ευρωπαΐκη Κοινωνική Πολιτική 510215 ξεκινά τη Τετάρτη 14/10/2020 στις 17.00-20.00.

Οι εξ αποστάσεως διαλέξεις στο μάθημα Ευρωπαΐκη Κοινωνική Πολιτική θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (MS Teams). 

Προκειμένου να το παρακολουθήσετε παρακαλώ να συνδεθείτε στο πρόγραμμα MS Teams πατώντας στο link σύνδεσης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aad15d3ef9cfa4d91bd0da8bed96e8b9d%40thread.tacv2/1602491476392?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%229e331f20-f6d4-4155-b81c-5483f666d3a0%22%7d