Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (16/10/2019)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης σε συνεδρίαση στις 16/10/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προκήρυξη Εκλογών για τη θέση Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
  2. Αναγόρευση του Υ.Δ. κ. Σταυρουλάκη Εμμανουήλ ΑΜ 5112Δ005 σε διδάκτορα του Τμήματος
  3. Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης του Τμήματος: Μέρος Πρώτο: Μέλη ΔΕΠ
  4. Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης του Τμήματος: Μέρος Δεύτερο: Εργαστήρια και ΕΤΕΠ