Κατάσταση Συμμετασχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» έχουν όσοι/ες υποψήφιοι/ες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη, και είναι οι υποψήφιοι/ες με κωδικό υποβολής αίτησης (Submission ID (SID)):

Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις