Στεγαστική Πολιτική

Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη των στεγαστικών προβλημάτων και των παρεμβάσεων της στεγαστικής πολιτικής για την αντιμετώπιση τους. Ιδιαίτερη έμφαση προσφέρεται στους τρόπους άμβλυνσης των στεγαστικών ανισοτήτων και αντιμετώπισης του στεγαστικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Οι κύριες θεματικές που αναπτύσσονται αφορούν θεωρητικές, συγκριτικές και ερευνητικές διαστάσεις της Στεγαστικής Πολιτικής. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η ανάλυση της μεθοδολογίας για την έρευνα των στεγαστικών ζητημάτων. Ενδεικτικά, μελετώνται η θεωρητική σχέση της στέγης με την κοινωνική πολιτική, τα κυριότερα αίτια εκδήλωσης των στεγαστικών προβλημάτων, οι βασικότερες μορφές στεγαστικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, η αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων στην Ευρώπη και την Ελλάδα της περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το μάθημα θα αξιολογηθεί με ατομική απαλλακτική εργασία, η οποία θα εκπονηθεί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του μαθήματος.

Κωδικός Γραμματείας
51M218
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται