Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις

Σκοπός

Η κατανόηση των αιτιών και των παραγόντων που διαμορφώνουν τις πολιτικές απασχόλησης και την εξέλιξη των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο. Η εμβάθυνση στο περιεχόμενο των αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις με την εξέλιξη του φορντικού εργασιακού προτύπου στο νέο και ευέλικτο πρότυπο εργασίας. Η εμβάθυνση στην ανάλυση των κοινωνικών συνεπειών που απορρέουν από τις σύγχρονες πολιτικές απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων.Η κατανόηση του βάθους των αλλαγών στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της κρίσης υπό των καθεστώς των μνημονίων.

Περιεχόμενο

Ι. Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων πολιτικών απασχόλησης στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Η πολιτική απασχόλησης και τα χαρακτηριστικά της στον ευρωπαϊκό χώρο κατά την περίοδο ανάπτυξης του κοινωνικού κράτους.

 Οι πολιτικές απασχόλησης υπό την ένταση της διεθνοποίησης των οικονομικών ανταγωνισμών. Οι σύγχρονοι άξονες των πολιτικών απασχόλησης στην Ευρώπη και ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμών. 

ΙΙ. Οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και η μετάβαση στο ευέλικτο εργασιακό πρότυπο.

Οι  αλλαγές από το φορντισμό στις σύγχρονες μορφές οργάνωσης της εργασίας. Η έννοια της ευελιξίας της εργασίας και ο κυρίαρχος ρόλος της στο νέο εργασιακό πρότυπο . Οι άξονες της ευελιξίας της εργασίας και η ανάλυση του περιεχομένου τους στον ευρωπαϊκό χώρο. Oεξελίξεις στο ατομικό και συλλογικό πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Οι συνέπειες της ευελιξίας στην απασχόληση και στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων.

ΙΙΙ. Το μνημονιακό και μεταμνημονιακό εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα 

Το νέο εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών διαχείρισής της. Οι αλλαγές στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις κατά την περίοδο των μνημονίων και ο ρόλος τους στη μεταμνημονιακή εποχή.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Broughton A (2016): Precarious  employment in Europe,European Parliament, Brussels
 • Δεδουσόπουλος Α (2002): Οι αναδιαρθρώσεις της παραγωγής: Η κρίση στην αγορά εργασίας, Τυπωθήτω, Αθήνα
 • Δεδουσόπουλος Α (2000): Θεωρίες της ανεργίας: Η κρίση στην αγορά εργασίας: ρύθμιση,Ευελιξίες, Απορρύθμιση, Τυπωθήτω, Αθήνα
 • De Coster, Pichaut F (1998): Traité de sociologie du travail, De Boeck Université, Paris
 • European Commission: Employment in Europe,Annual Reports 2010-2017, Employment and Social Affairs, Brussels
 • Eurofound: Industrial Relations in Europe, Annual Reports 1998-2017, Dublin
 • Eurofound: Comparative Studies on Industial Relations, Dublin
 • Husson M (2006): Travail flexible: Salariés jetables,La Découverte, Paris  
 • ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ετήσιες Εκθέσεις για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση 1998-2018, Αθήνα
 • Καρακιουλάφη Χ(2012): Εργασιακές σχέσεις: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά ζητήματα, Παπαζήσης Αθήνα
 • Καραμεσίνη Μ, Κουζής Γ, επιμ (2005): Πολιτική απασχόλησης: Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα , Gutenberg
 • Κουζής Γ, Δημουλάς Κ, επιμ (2018): Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα της κρίσης, Τόπος, Αθήνα
 • Κουζής Γ (2001): Εργασιακές και ευρωπαϊκή ενοποίηση: Ευελιξία και απορρύθμιση ή αναβάθμιση της εργασίας; Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αρ. 14, Αθήνα
 • Κουκιάδης Ι(2017): Εργατικό δίκαιο: Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη
 • Κουκιάδης Ι (2017): Εργατικό δίκαιο: Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη
 • Leat M, Κουζής Μ, Κουτρούκης Θ (2009): Εργασιακές σχέσεις: Μια επιστημονική προσέγγιση, Κριτική, Αθήνα
 • Λυμπεράκη Α, Μουρίκη Α (1996): Η αθόρυβη επανάσταση: Νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας, Αθήνα, Gutenberg
 • Μητρόπουλος Α (2017): Eργασιακές σχέσεις και κοινωνική ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα, ΛΙβάνης, Αθήνα
 • Μοσχονας Α, Κονιόρδος Σ,  επιμ (2004): Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις, Αθήνα, Gutenberg
 • Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ (2007): Μεταρρυθμίσεις: Το ολοκαύτωμα των εργαζομένων στην Ευρώπη, Αθήνα
 • Paugam (2000): Lesalarié delaprécarité, PUFParis
 • Πετράκη Γ επιμ (2012): Διεθνείς μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας, Αθήνα, Gutenberg
 • Πετράκη Γ (2007): Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, Αθήνα, Gutenberg
 • Rifkin (1996): Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της, Αθήνα, Νέα Σύνορα-Λιβάνη
 • Σπυριδάκης Μ(2018): HomoPrecarious, Εμπειρίες ευαλωτότητας στην κρίση,Πεδίο, Αθήνα
 • Σπυρόπουλος Γ (1998): Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο, Σάκκουλας, Αθήνα
 • Supiot (1999): Audelà delemploiFlammarionParis
 • Τραυλός-Τζανετάτος Δ(2013): Οικονομική κρίση και εργατικό δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Κωδικός Γραμματείας
51Μ223
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται