Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του θεσμού της οικογένειας από την επιστημονική σκοπιά της κοινωνικής πολιτικής. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνεται έμφαση στις βασικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της οικογένειας και αναλύεται ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός στη σύγχρονη εποχή. Στόχος είναι να γίνουν κατανοητές οι διαφορές και οι συγκλίσεις των προσεγγίσεων καθώς και να ενταχθούν η ρητορική και οι πολιτικές που στοχεύουν στην οικογένεια σε συγκεκριμένα θεωρητικά πλαίσια. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην ανάλυση της μεταναστευτικής οικογένειας. Στόχος είναι η κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των μεταναστών στα πλαίσια της εργασίας τους και της οικονομικής κρίσης, καθώς και η θωράκιση του θεσμού μέσα από συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής.

Κωδικός Γραμματείας
510029
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται