Φύλο και Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την έννοια του φύλου και των έμφυλων σχέσεων ιεραρχίας έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έμφυλη διάσταση του κράτους πρόνοιας και των δημόσιων παρεμβάσεων στους βασικούς τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Το μάθημα αναλύει τις θεωρητικές προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας με την οπτική του φύλου και διερευνά τον τρόπο με τον οποίον τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής επιδρούν διαφορετικά στην καθημερινή ζωή των ανδρών και των γυναικών. Έμφαση δίνεται στις πολιτικές που αφορούν την οικογένεια, την μισθωτή εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, την μετανάστευση, την οργάνωση της φροντίδας των εξαρτημένων ατόμων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Κωδικός Γραμματείας
510037
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται