Φύλο και απασχόληση

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της έμφυλης διάστασης της αγοράς εργασίας με έμφαση στον οριζόντιο και κάθετο επαγγελματικό διαχωρισμό, καθώς και τις διαστάσεις της απασχόλησης των γυναικών που σχετίζονται με φαινόμενα όπως είναι η μετανάστευση, η φτώχεια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών οργάνωσης της εργασίας κ.λπ. Αναλύονται οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου στο χώρο εργασίας (ανισότητα αμοιβών, γυάλινη οροφή, σεξουαλικές παρενοχλήσεις κ.λπ.) καθώς και οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κωδικός Γραμματείας
510058
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται