Ηλικία και Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της κοινωνιολογικής σκέψης γύρω από την ηλικία και το ρόλο της ως παράγοντα διαμόρφωσης κοινωνικής πολιτικής. Η ανάλυση εστιάζει το ενδιαφέρον στο ρόλο που παίζει η ηλικία στην κοινωνική οργάνωση, των κοινωνικών κατηγοριών που προσδιορίζει (ιδιαίτερα παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι), των κοινωνικών κανόνων που οριοθετούν τις περιόδους της ζωής του ανθρώπου – με έμφαση στη διάσταση του φύλου. Η έννοια της γενεάς και η δυναμική αντίληψη της ηλικίας ως κοινωνικής μεταβλητής. Η σχέση μεταξύ γενεών και η κοινωνική μεταβολή. Οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις των τρόπων αντιμετώπισης της ηλικίας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Σημασία του φύλου στην ως άνω αντιμετώπιση.

Κωδικός Γραμματείας
510078
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται