Πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, 25/4/2018

Πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος την Τετάρτη 25/4/2018, 11.00 π.μ., Εργαστήριο σπουδών φύλου

 1. Ιδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν4485/17(ΦΕΚ 114Α)
 2. Διδασκόμενα μαθήματα του ΠΠΣ α.ε. 2018-19
 3. Διδασκόμενα μαθήματα του ΠΜΣ α.ε. 2018-19
 4. Διοικητικές αρμοδιότητες του Τμήματος 
 5. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της  Υ.Δ. κ. Καζάνη Αγγελικής ΑΜ 5111Δ007 
 6. Φοιτητικά Θέματα
 7. Επισκέπτες μεταδιδάκτορες ερευνητές Ν. 4009, Αρ. 16, παρ. 7  
 8. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 9. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 10. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ 
 11. Θέματα λειτουργίας και Κανονισμός Εργαστηρίου Τμήματος
 12. Νομικό καθεστώς του ΚΕΚΜΟΚΟΠ 
 13. Δράσεις ανάπτυξης Τμήματος
 14. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης