Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η περαιτέρω εμβάθυνση των φοιτητών και φοιτητριών στις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική έρευνα. Το μάθημα είναι συνέχεια του μαθήματος Στατιστικές μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα Ι και αποτελεί μια εισαγωγή στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι παρακάτω μέθοδοι και τεχνικές: Κατασκευή κλιμάκων μέτρησης στάσεων (ανάλυση αξιοπιστίας), Πολλαπλή γραμμική συσχέτιση και παλινδρόμηση, Το πολυμεταβλητό κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα, Ανάλυση παραγόντων (Factor analysis), Διακρίνουσα ανάλυση (Discriminant analysis), Ανάλυση κατά συστάδες (Cluster analysis), Στοχαστικά υποδείγματα για τις κοινωνικές επιστήμες, Υποδείγματα διακριτού χρόνου για την κινητικότητα σε κλειστά και ανοικτά κοινωνικά συστήματα, Μαρκοβιανά πληθυσμιακά συστήματα και διαχείρηση ανθρώπινου δυναμικού, Εφαρμογές, Ανάλυση χρονοσειρών και πρόβλεψη (Time series analysis), κ.ά.

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις

 

 

Κωδικός Γραμματείας
51M124
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται