Πληθυσμιακές μεταβολές, αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τη σημασία των δημογραφικών αλλαγών που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και κυρίως αυτών που αφορούν στο συνολικό μέγεθος, στο ρυθμό αύξησης και στην κατά ηλικία και φύλο διάρθρωση του πληθυσμού, για τις ανισορροπίες της αγοράς εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το μάθημα πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, ποσοστών συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μεταβολών στο μέγεθος και την κατά ηλικία και φύλο διάρθρωση του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, εξετάζονται οι δημογραφικοί παράγοντες που σχετίζονται με τα επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας και αναλύεται ο ρόλος δημογραφικής γήρανσης στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Κωδικός Γραμματείας
510069
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται