Κράτος και κρατική πολιτική

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με εκείνες τις θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάλυση τόσο της κρατικής παρέμβασης εν γένει όσο και τις επιμέρους μεθόδους ανάλυσης των κρατικών πολιτικών. Έτσι, μετά από μία σύντομη παρουσίαση του κράτους ως τους κατ’ εξοχήν φαινομένου της πολιτικής κυριαρχίας στις κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες οι παραδόσεις θα εστιάσουν σε επιμέρους ζητήματα όπως: οι βασικές και θεμελιώδες συνιστώσες της κρατικής παρέμβασης, οι ιστορικές μορφές του κεφαλαιοκρατικού κράτους, τα επιχειρήματα της παρέμβασης τους κράτους σε επιμέρους πεδία, τη διαδικασία παραγωγής της κρατικής πολιτικής και τα ειδικά της στάδια ή φάσεις και, τέλος, το ζήτημα της ορθολογικότητας της κρατικής δράσης.

Συγγράμματα:

  1. Σ. Καράγιωργας, Δημόσια Οικονομική Ι: Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, Παπαζήσης, Αθήνα
  2. Στ. Λαδή – Β. Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, Παπαζήσης, Αθήνα, 2016
  3. P. Muller– Y. Surel, Η Ανάλυση των Πολιτικών του Κράτους, Τυπωθήτω / Gutenberg, Αθήνα, 2002

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510197
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται