Εισαγωγή στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών/ριών στις βασικές έννοιες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και σύγχρονους προβληματισμούς της Γεωγραφίας, ως της κοινωνικής επιστήμης που μελετά την χωρική οργάνωση και κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από την τοπική έως την παγκόσμια κλίμακα, ερμηνεύει τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα και διαδικασίες στο χώρο και διερευνά τις σχέσεις χώρου/τόπου, κοινωνίας και φύσης.

Η διδακτέα ύλη επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες:

Βασικές έννοιες και αντιλήψεις για το χώρο (υλικός και άυλος). Ο χώρος, ο τόπος, η γεωγραφική θέση, η κοινωνική διαίρεση του χώρου. Γιατί η γεωγραφία μας ενδιαφέρει; Οικολογική κρίση, περιφερειακές ανισότητες, φτώχεια, πληθυσμιακή κινητικότητα, επισιτιστική ανασφάλεια από το παγκόσμιο στο τοπικό.

Στοιχεία Πληθυσμιακής Γεωγραφίας. Κινήσεις, πυκνότητες και κατανομές πληθυσμού στο χώρο. Αίτια άνισης κατανομής, ζητήματα υπερπληθυσμού και άριστου μεγέθους πληθυσμού. Δημογραφία και εργασία: ο πληθυσμός ως πόρος της ανάπτυξης

Γεωγραφική κινητικότητα πληθυσμού: Φαινόμενα, τύποι και περιφερειακές διαστάσεις της μετανάστευσης.Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης (διαρροή νέων πτυχιούχων, υπερτοπικές ημερήσιες μετακινήσεις εργαζομένων/commuting, διεθνής μετανάστευση συνταξιούχων, κ.ά)

Διαδικασίες και φαινόμενα αστικοποίησης. Εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση. Τύποι και φαινόμενα αστικοποίησης στον αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Προσεγγίσεις της βιώσιμης πόλης.

Χωρική διάσταση των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης. Αξιοποίηση των πόρων, συγκρούσεις, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος.

Κυκλοφορία και Δίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και νέες γεωγραφίες της παραγωγής και των υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία.

 

Κωδικός Γραμματείας
510196
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται