Ανάλυση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση του πλαισίου ανάλυσης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσα από τέσσερις άξονες. Πρώτον, με την παρουσίαση και επεξεργασία των βασικών επιστημονικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής τη σύγχρονη εποχή. Δεύτερον, με την εφαρμογή των προαναφερθέντων εργαλείων στην ανάλυση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής των Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρομοίως, τρίτον, με την αξιοποίηση τους στην ανάλυση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Τέταρτον, με τη χρήση τους στην ανάλυση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Τρόπος αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις

Κωδικός Γραμματείας
510190
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται