Κοινωνική Πολιτική και Αξιολόγηση: Μέθοδοι και τεχνικές

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με γνώσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν τις επιδιώξεις, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της αξιολόγησης ως μεθόδου εκτίμησης και αναθεώρησης των στόχων και των μεθόδων εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής. Στο μάθημα, αναλύονται τα διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης και παρουσιάζονται οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές της έγκυρης και αξιόπιστης αξιολόγησης με αναφορά σε πρακτικά παραδείγματα από την Ελλάδα, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν τουλάχιστον ένα παράδειγμα αξιολόγησης και να κρίνουν την ποιότητά της σε συνάρτηση με τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις της.     

Κωδικός Γραμματείας
510448
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται