Κοινωνική εργασία και εφαρμογές

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τις θεωρίες και τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και τους τομείς εφαρμογής της. Ειδικότερα, να γνωρίσουν οι φοιτητές: • τη μέθοδο της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα, στο ατομικό κλινικό επίπεδο με την κατανόηση της βοηθητικής διεργασίας και ανάπτυξη ικανότητας για χρησιμοποίηση στην πράξη, επίγνωση τεχνικών και δεξιοτήτων εκτίμησης και παρέμβασης στο μικρό-επίπεδο (Κλινική Κοινωνική Εργασία) και ευαισθητοποίηση και γνώση των δυναμικών της επαγγελματικής σχέσης,

• τη μέθοδο της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, τις αρχές και τη φιλοσοφία της, καθώς και τη μεθοδολογία εφαρμογής της, και • τη μέθοδο της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας, την εντόπιση, ανάλυση, αποτίμηση αναγκών, καθώς και τη μελέτη τρόπων αντιμετώπισής τους, τη συλλογική λήψη αποφάσεων, την προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων διαφόρων κοινοτικών ομάδων, τον ρόλο του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ενότητες: -Συνοπτική ιστορική αναδρομή της Κοινωνικής Εργασίας, διεθνώς και στην Ελλάδα, ορισμός, γνωστικό και θεωρητικό υπόβαθρο της Κοινωνικής Εργασίας -Δεοντολογία και κανόνες που διέπουν την άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας, ανθρώπινα δικαιώματα και άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας -Θεωρητική βάση της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας - εισαγωγικές έννοιες, το ψυχοδυναμικό μοντέλο παρέμβασης. Ανάλυση της δυναμικής και των χαρακτηριστικών της επαγγελματικής σχέσης. Αξίες και όρια της κλινικής πρακτικής. -Μελέτη/ κοινωνικό ιστορικό, εκτίμηση, σχεδιασμός δράσης, διατύπωση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, παρέμβαση - περάτωση - αξιολόγηση, πρόγνωση. -Θεωρητικό υπόβαθρο τη μέθοδο της Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες. Γνώσεις και προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου. Είδη και αντικειμενικοί στόχοι ομάδων. Διαδικασία σχηματισμού ομάδων, ανάπτυξη της ομάδας. και ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού. Τεχνικές και δεξιότητες παρέμβασης. -Στρατηγικές και μεθοδολογικά μοντέλα τη μεθόδου της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας στην κοινοτική οργάνωση και ανάπτυξη. -Στάδια εργασίας με την κοινότητα, μέθοδοι και ρόλοι του Κοινωνικού Λειτουργού στο κάθε στάδιο. Διαμόρφωση κοινοτικού προγράμματος και σχέδιο παρέμβασης. Αξιολόγηση κοινοτικού έργου. -Κοινωνική Εργασία με οικογένειες και παιδιά -Κοινωνική Εργασία στην εκπαίδευση -Κοινωνική Εργασία στην υγεία -Κοινωνική Εργασία στην ψυχική υγεία -Κοινωνική Εργασία με άτομα με προβλήματα εξάρτησης -Κοινωνική Εργασία με παραβατικά άτομα. Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων στης κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας. Για το σκοπό αυτό, εξετάζονται οι παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης του σχετικού θεωρητικού υπόβαθρου σε συνάρτηση με τις κύριες – νεωτερικές και μετανεωτερικές προσεγγίσεις από την οπτική του διεπιστημονικού χαρακτήρα της κοινωνικής πολιτικής (φιλελευθερισμός- νεοφιλελευθερισμός, κοινωνική δημοκρατία, Μαρξισμός, Μεταδομισμός, και η θεωρητική σκέψη των κοινωνικών κινημάτων, ιδιαίτερα του φεμινιστικού, του αντιρατσιστικού, του οικολογικού και των νέων κινημάτων χρηστών των υπηρεσιών).

Κωδικός Γραμματείας
510169
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται