Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές στατιστικές έννοιες καιμεθόδους ανάλυσης των δεδομένων που απαιτεί η διαδικασία των εμπειρικών κοινωνικών ερευνώνμεγάλης έκτασης. Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα περιγραφικής στατιστικής: ανάλυση μιας μόνομεταβλητής, κατανομές συχνοτήτων, μέτρα κεντρικής τάσης, θέσης, διασποράς και σύνοψης, κανονική κατανομή, ανάλυση δύο μεταβλητών και ζητήματα συνάφειας.

Κωδικός Γραμματείας
510194
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται