Κοινωνικά προβλήματα και εφαρμογές Κοινωνικής Πολιτικής

Το μάθημα στοχεύει στην καλλιέργεια των γνώσεων που είναι αναγκαίες για την κατανόηση του ρόλους της κοινωνικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων καθώς και των επιπτώσεων που προκαλούνται από τις διαφορετικές εφαρμογές των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στα διαφορετικά οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες περιεχομένου: -Βασικές έννοιες της κοινωνικής πολιτικής(αμοιβαιότητα, αλληλεγγύη, αναδιανομή, κοινωνική δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, ισότητα, αναπαραγωγή).

  • Κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες (βασικά χαρακτηριστικά –είδη-αντιλήψεις)
  • Βασικές μέθοδοι ανάλυσης των κοινωνικών προβλημάτων και προσδιορισμού των αναγκών
  • Τρόποι αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων από την κοινωνική πολιτική (ρυθμίσεις-αναδιανομή-κοινωνικά δικαιώματα-προγράμματα- υπηρεσίες)
  • Θεσμοί και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στον ύστερο καπιταλισμό(προγράμματα ασφάλισης και προγράμματα κοινωνικής βοήθειας)
  • Βασικές μέθοδοι Ανάπτυξης και εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής -Μέθοδοι Διοίκησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
  • Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά των στελεχών άσκησης κοινωνικής πολιτικής (γραφειοκράτες-επαγγελματίες-εθελοντές)
  • Βασικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και κανόνες των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
  • Μέθοδοι χρηματοδότησης της κοινωνικής πολιτικής
  • Επιδιώξεις και σκοπιμότητες στην αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής
  • Βασικές αρχές και μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510177
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται