Άτομο και κοινωνία

Το ερώτημα της σχέσης ατόμου-κοινωνίας είναι από τα θεμελιώδη ερωτήματα της κοινωνικής θεωρίας. Οι περιορισμοί ή καθορισμοί που θέτει η κοινωνία στην αυτονομία του ατόμου και η αναπαραγωγή του κοινωνικού διαμέσου τόσο της ‘κατασκευής’ του ατόμου όσο και της δράσης του είναι δύο μόνο από τις όψεις του ερωτήματος. Ο ίδιος ο ορισμός του ατόμου ως κοινωνικού υποκειμένου και ο ορισμός της κοινωνίας προϋποθέτουν μία θέση ως προς το ερώτημα αυτό. Το μάθημα στοχεύει σε μία κριτική διερεύνηση των θεωρητικών σχημάτων που έχουν προταθεί για τη σχέση αυτή στην ιστορία της κοινωνιολογικής σκέψης, εστιαζόμενο ιδιαίτερα σε σύγχρονες προσεγγίσεις και στον τρόπο που τίθενται τα ερωτήματα σήμερα. Τα βασικά ερωτήματα/άξονες έρευνας που θα καθοδηγήσουν την ανάλυση είναι δύο: (α) τι καθορίζει την (κοινωνική) συμπεριφορά του ατόμου; (β) πως παράγεται ή αναπαράγεται το κοινωνικό μέσω της (κατά βάση ατομικής) δράσης.

Κωδικός Γραμματείας
510410
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται