Κοινωνικό Κράτος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Το μάθημα αυτό επιχειρεί να μελετήσει την πορεία θεσμικής ανάπτυξης και αναδίπλωσης του Κοινωνικού Κράτους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Η θεσμική αυτή ανάπτυξη δεν προσεγγίζεται μέσα από μία γραμμική εξιστόρηση των κοινωνικών πολιτικών, αλλά εστιάζει στο πώς τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετώπισαν τις οικονομικές κρίσεις του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση θα επικεντρωθεί στα εργαλεία πολιτικής που τα ευρωπαϊκά κράτη επινοήσαν ή αναδιαμόρφωσαν για να ανταπεξέλθουν απέναντι στις συνέπειες των κρίσεων. Επιπλέον θα εξεταστεί σε κάθε περίπτωση ποιοι ήταν οι παράγοντες που καθόρισαν τις επιλογές της κοινωνικής πολιτικής, και πώς επηρέασαν τις τελευταίες η θεσμική κληρονομιά κάθε κράτους, τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά των πολιτικών δυνάμεων και τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα. Έμφαση, τέλος, θα δοθεί στη σύνδεση της κοινωνικής πολιτικής με το ευρύτερο πλέγμα κρατικών πολιτικών, και στον τρόπο με τον οποίο η σύνδεση αυτή επηρέασε το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής σε κάθε ιστορική περίοδο, ανάλογα και με τη θέση που κατείχε κάθε κράτος στο διεθνές οικονομικό σύστημα.

Κωδικός Γραμματείας
510209
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται