Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης μέσα από την ανάλυση της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση της Κοινωνικής Πολιτικής, αναλύοντας το περιεχόμενο των πολιτικών σε συγκεκριμένα πεδία, τους μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων, καθώς και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των ομάδων πίεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα μελετάται και η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στην κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες: Ενότητα 1 « Βασικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής» και Ενότητα 2 «Προοπτικές ανάπτυξής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής μετά τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων».

Κωδικός Γραμματείας
510215
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται