Οικονομικά της Υγείας

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του οικονομικού συστήματος και του συστήματος υγείας, τις ιδιαιτερότητες της προσφοράς και της ζήτησης στον τομέα της υγείας, την κατανόηση των ιδιομορφιών, των βασικών αρχών, την εξέλιξη των δαπανών υγείας καθώς και των τεχνικών και των μεθόδων διοίκησης των Υγειονομικών σχηματισμών. Επίσης, αποσκοπεί στην κατανόηση των συστατικών στοιχείων των συστημάτων υγείας, της οργάνωσης, χρηματοδότησης και των μεταρρυθμιστικών τάσεων των συστημάτων υγείας. Ακόμα, το μάθημα πραγματεύεται τις μεθόδους αξιολόγησης των συστημάτων υγείας, την οργάνωση, λειτουργία, χρηματοδότηση των υγειονομικών σχηματισμών, το κόστος νοσηλείας καθώς και τις τεχνικές και τις μεθόδους ελέγχου της διοίκησης των υγειονομικών σχηματισμών. Η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει: (α) τη θεωρητική διάσταση των οικονομικών της υγείας και του πεδίου εφαρμογής τους (β) τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, (γ) την οργάνωση των συστημάτων υγείας, την τυπολογία και τη σημασία της μέτρησης απόδοσής τους, (δ) τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας και το ελληνικό σύστημα υγείας και τις σύγχρονες μεταρρυθμιστικές τάσεις, καθώς και (ε) την αναγκαιότητα της οικονομικής αξιολόγησης στα συστήματα υγείας - τον καθορισμό προτεραιοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και τη λήψη αποφάσεων.

Κωδικός Γραμματείας
510076
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται