Κοινωνική Διοίκηση και Εφαρμογές Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής

I. Περιεχόμενο Μαθήματος

-Βασικά μοντέλα άσκησης της κοινωνικής διοίκησης

Συνήθη προβλήματα άσκησης της κοινωνικής διοίκησης και πρακτικές αντιμετώπισής τους κατά την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Το γραφειοκρατικό μοντέλο άσκησης της κοινωνικής διοίκησης. Το μοντέλο της κοινωνικής διοίκησης μέσω στόχων. Δικτύωση και κοινωνική διοίκηση.

-Η κοινωνική διοίκηση στο σύγχρονο περιβάλλον

Προσεγγίσεις στη διαχείριση των δημόσιων και κοινωνικών προβλημάτων. Το διεθνές και τοπικό περιβάλλον άσκησης της κοινωνικής διοίκησης. Προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, τεχνικές διοίκησης και μοντέλα παρακολούθησης των επιδόσεών τους. Κοινωνική διοίκηση και δείκτες παρακολούθησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Ο ρόλος των στελεχών στην εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής

- Το θεσμικό πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής διοίκησης μέσω στόχων στην Ελλάδα

Θεσμοί, κανόνες και πρακτικές άσκησης της κοινωνικής διοίκησης. Κεντρική Κυβέρνηση και διοίκηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.

Κανόνες και διαδικασίες διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα

II. Εξετάσεις:

Ατομικές παρουσιάσεις και γραπτές εργασίες.

III.Υλικό μαθήματος

Συγγράμματα:

Σημειώσεις/Φάκελος: Υλικό του διδάσκοντος στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος

Κωδικός Γραμματείας
510423
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται