Πολιτική Θεωρία και Κοινωνικό Κράτος

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στη μελέτη της σχέσης καπιταλισμού-δημοκρατίας και τους τρόπους με τους οποίους η σχέση αυτή αποτελεί πλαίσιο ανάπτυξης μίας δομής νομιμοποίησης που εξελίσσεται δυναμικά μέσα στην ιστορική πορεία του Κοινωνικού Κράτους.  Το  πρώτο μέρος του σεμιναρίου εστιάζει στην ανάδυση αυτής της σχέσης στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης από το κλασικό φιλελεύθερο κράτος του 19ου αιώνα στο Κοινωνικό Κράτος. Στο δεύτερο μέρος η έμφαση δίνεται στη συγκρότηση του Κοινωνικού Κράτους μέσα από τη θεμελίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε σχέση με τα πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα, διαδικασία που απολήγει σε ένα θετικό πρόσημο της σχέσης καπιταλισμού και δημοκρατίας. Το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στην κρίση νομιμοποίησης του Κοινωνικού Κράτους, η οποία προκύπτει από τις αντιφάσεις της σχέσης καπιταλισμού και δημοκρατίας. Τέλος, το τέταρτο μέρος μελετά τις διαδικασίες απονομιμοποίησης του Κοινωνικού Κράτους την τρέχουσα περίοδο. Το σεμινάριο βασίζεται στη μελέτη και παρουσίαση κλασσικών κειμένων πολιτικής θεωρίας και πολιτικής οικονομίας και άρα προϋποθέτει την ενεργή εμπλοκή των συμμετεχόντων σε αυτή την διαδικασία σε κάθε συνάντηση. 

Κωδικός Γραμματείας
510454
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται