Στατιστική ΙΙ: Δειγματοληπτική Θεωρία και Πρακτική

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τις βασικές γνώσεις για ζητήματα δειγματοληψίας που απαιτούνται για τη διεξαγωγή και εκτέλεση των  κοινωνικών ερευνών μεγάλης έκτασης. Το μάθημα αυτό πραγματεύεται ζητήματα δειγματοληπτικής θεωρίας και πρακτικής στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας: στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτωνη συνθήκη για δειγματοληψία πιθανοτήτων, το δειγματοληπτικό πλαίσιο, απλή τυχαία, συστηματική και στρωματοποιημένη δειγματοληψία, δειγματοληψία συστάδων, μη τυχαία δειγματοληψία, δειγματοληπτικά και μη δειγματοληπτικά σφάλματα, το μέγεθος του δείγματος και οι μη αποκρίσεις.

Κωδικός Γραμματείας
510217
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται