Ειδικά θέματα στη Θεωρία του Κράτους

Το μάθημα αυτό, το οποίο θα διεξαχθεί υπό τη μορφή σεμιναρίου, έχει ως αντικείμενο τους ιστορικούς μετασχηματισμούς της δημοκρατίας από τις πρώτες περιόδους των κοινοβουλευτικών καθεστώτων μέχρι τη σημερινή εποχή του νεοφιλελευθερισμού. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι περιπέτειες ου έχει γνωρίσει η ίδια η έννοια της δημοκρατίας από την αρχική της θεμελίωση στο έργο του J.J. Rousseau μέχρι και το υπόδειγμα της λεγόμενης «Μεταδημοκρατίας» του C. Crouch. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατά την εξέταση του υλικού στις μεταπτώσεις της έννοιας αλλά και των ιστορικών μορφών της δημοκρατίας από την κατανόησή της ως μορφής κυρίαρχης εξουσίας {forma imperii} στην κατανόηση και τη θέση της ως ιδιαίτερης μορφής καθεστώτος {forma regiminis}. Τέλος, θα εξεταστεί σε ξεχωριστή θεματική ενότητα η συνάφεια της δημοκρατίας με την κοινωνική πολιτική δεδομένου ότι η τελευταία, ως πολιτική αναδιανομής δικαιωμάτων, συνιστά το κατ’ εξοχήν κοινωνικό περιεχόμενο της δημοκρατίας.

Κωδικός Γραμματείας
510432
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται