Χαμηλού κύρους υπηρετικά επαγγέλματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και εξειδίκευση του/της φοιτητή/τριας στα κοινωνικά προβλήματα πρόσβασης και χρήσης των κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών από εργαζόμενους που δουλεύουν σε χαμηλόμισθες, χαμηλού κύρους και υπηρετικές εργασίες (οικιακή εργασία). Τα προβλήματα αυτά – όπως προκύπτει από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία – φαίνεται πως συνδέονται τόσο με αντικειμενικά όσο και με υποκειμενικά εμπόδια.

Ειδικότερα εξετάζεται πως οι κρατικές μορφές προστασίας συμβάλλουν στην παραγωγή και την αναπαραγωγή χαμηλού κύρους και υπηρετικών επαγγελμάτων και τι σηματοδοτούν αυτές για την διατήρηση της ανασφάλιστης εργασίας και της άτυπης κοινωνικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι περιπτώσεις της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια / δευτεροβάθμια υγεία, κοινωνική ασφάλιση και την παιδική φροντίδα.

Μέσα από ιστορικές αναδρομές και συγκριτικές κοινωνιολογικές αναλύσεις, το μάθημα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών παρέμβασης από την πολιτεία.

Με την εκτενή παρουσίαση ερευνών πεδίου το μάθημα προωθεί και στην εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις α) της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικών προστασίας και β) των αναγκών, αντιλήψεων και δράσεων των εργαζομένων με ιδιαίτερη έμφαση στην καταμέτρηση του κύρους και της σημασίας του για την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.

Κωδικός Γραμματείας
510443
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται