Έγκριση ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική πρόταση με τίτλο “Ελλάδα και Νότια Ευρώπη: Διερευνώντας την πολιτική εμπιστοσύνη σε θεσμούς, την κοινωνική εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες αξίες, 2002-2017” με ακαδημαϊκή σύμβουλο την Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και αναπληρώτρια ακαδημαϊκή σύμβουλο την Καθηγήτρια Α. Μιχαλοπούλου και ερευνητές την κ. Α. Χαραλάμπη (Μεταδιδάκτρορας Ερευνήτρια στο Τμήμα) και την κ. Α. Υφαντή (Διδάκτορας από το Τμήμα) είναι ανάμεσα στις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’.