Οργάνωση του Τμήματος

Κοσμήτωρ Σχολής Πολιτικών Επιστημών

Πρόεδρος

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Προϊσταμένη Γραμματείας

  • Ελένη Τσουκαλά

Διοικούσα Επιτροπή ΚΕΚΜΟΚΟΠ

Διευθύντριες Εργαστηρίων

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακων Σπουδών (ΠΠΣ)

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 

Επιτροπή Μεταδιδακτορικής έρευνας