ERASMUS

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας). 

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει το πρόγραμμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Πατήστε εδώ για τις συνεργασίες του Τμήματος μέσω Erasmus.

Προπτυχιακά μαθήματα ERASMUS

Χειμερινό εξάμηνο

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι η στοιχειώδης εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Το μάθημα πραγματεύεται: Γενικά: SPSS Data Editor, SPSS Output Viewer. Μετακίνηση στο έγγραφο, Εκκίνηση της εφαρμογής. Ανάγνωση αρχείων δεδομένων SPSS,…

 • The course is an introduction to the principles, methods and practicalities of the design and execution of sample surveys in social investigations and the statistical analysis of social data. Students are trained in the application of statistical…

 • Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση της συμβολής των φορέων της αυτοδιοίκησης στην οργάνωση μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. Ειδικά οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλουν -κατά περίπτωση- στην άσκηση κοινωνικής…

 • Σκοπός μαθήματος είναι η γνωριμία του/της φοιτητή/τριας με τη θεματική ενότητα της Κοινωνικής Μεταβολής ως βασική κοινωνιολογική έννοια και με τη σχέση της με την κοινωνική πολιτική. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση των διαδικασιών Κοινωνικής Μεταβολής και των παραγόντων που την προκαλούν. Ορισμός της έννοιας και του φαινόμενου της Κοινωνικής…

 • Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με τις έννοιες και την προβληματική του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ως εισαγωγικό μάθημα, μελετούμε τις διαφορετικές διαστάσεις του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού που χαρακτηρίζει την ελληνική και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η προετοιμασία…

 • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τη σημασία των δημογραφικών αλλαγών που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και κυρίως αυτών που αφορούν στο συνολικό μέγεθος, στο ρυθμό αύξησης και στην κατά ηλικία και φύλο διάρθρωση του πληθυσμού, για τις ανισορροπίες της αγοράς εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το…

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στα εννοιολογικά εργαλεία για την ανάλυση και ερμηνεία ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής σε διεθνή και συγκριτική προοπτική. Παρουσιάζεται η Συγκριτική Εκπαίδευση ως πεδίο μελέτης που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ κοινωνιών και των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, ξεκινώντας έξω από το…

Εαρινό εξάμηνο

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επί πλέον εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Πιο συγκεκριμένα το μάθημα πραγματεύεται: Ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA), απλή συσχέτιση και παλινδρόμηση, ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, Μη παραμετρική Στατιστική (οι…

 • Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο εννοιολογικό πλαίσιο για τη διά βίου εκπαίδευση/εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στους λόγους προώθησης της διά βίου μάθησης τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάλυση των παραγόντων διαμόρφωσης της διά βίου εκπαίδευσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η προσέγγιση των βασικών μοντέλων διά…

 • I. Θεσμικός ρόλος των διεθνών οργανισμών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και πρακτικές εφαρμογής του

  Ρόλος, αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες του ΟΗΕ και της ΠΟΥ. Ρόλος, αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες του ΔΝΤ της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. Ρόλος, αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες της ΔΟΕ. Οι παρεμβάσεις του Παγκόσμιου…

 • Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές της μελέτης του πληθυσμού και να τους δώσει τη δυνατότητα να επισημάνουν τους κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τα δημογραφικά φαινόμενα και τις επιδράσεις που ασκούν στη δομή και τις λειτουργίες της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα κύρια…

 • Σκοπός μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις σύγχρονες λειτουργίες, κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς της υπαίθρου χώρας σ’ένα ανοικτό, παγκοσμιοποιημένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (αγορές, τεχνολογίες, γνώση, πολιτισμικά πρότυπα, κινητικότητα πληθυσμών, κοκ) καθώς και η κατανόηση της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου και των…

 • Σκοπός μαθήματος είναι η γνωριμία του/της φοιτητή/τριας με τις έννοιες της κοινωνικής ταυτότητας και του κοινωνικού δεσμού. Στο μάθημα προτείνεται μία κοινωνιολογική προσέγγιση των όρων κατασκευής των συλλογικών ταυτοτήτων γενικότερα και του κοινωνικού δεσμού ως του σημαντικότερου παράγοντα διαμόρφωσης της κοινωνικής συνοχής. Επίσης δίνεται…

 • Αντικείμενο του σεμιναριακού μαθήματος είναι η μελέτη και ανάλυση των σύγχρονων τάσεων και των πρόσφατων εξελίξεων της κοινωνικής πολιτικής και των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. Εξετάζονται οι μεταβολές που συντελούνται…

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες στη χρήση στατιστικών δεδομένων που αφορούν στις πληθυσμιακές εξελίξεις στη σύγχρονη Ευρώπη και τον κόσμο. Το σεμινάριο στοχεύει επίσης να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με γνώσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να συνδυάσουν την παγκόσμια δημογραφική κατάσταση και μεταβολή με…

Μεταπτυχιακά μαθήματα ERASMUS

 • Εξάμηνο: Χειμερινό

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα που άπτονται των δημογραφικών μεταβολών και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Αρχικά, εξετάζονται οι εξελίξεις…

 • Εξάμηνο: Χειμερινό

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις βασικές αρχές του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της…

 • Εξάμηνο: Χειμερινό

  Σκοπός του μαθήματος

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον υποψήφιο ερευνητή στην ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και στη συμπληρωματικότητα ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στην (κοινωνιολογική) ποιοτική έρευνα, ανάλογα με το υπό διερεύνηση θέμα.  Στο μάθημα οι φοιτητές/τριες καλούνται να ασκηθούν στη συγκρότηση…

 • Εξάμηνο: Χειμερινό

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις αρχές και τις μεθόδους της Στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στην κοινωνική έρευνα. Το μάθημα έχει στόχο την παροχή ενός επιπέδου εξοικείωσης με…

 • Εξάμηνο: Χειμερινό

  Σκοπός του μαθήματος είναι η συγκριτική προσέγγιση ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής σε χώρες της Ευρώπης, με έμφαση στις επιδράσεις της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση συζητούνται οι βασικές αρχές του πεδίου μελέτης της Συγκριτικής Εκπαίδευσης, και αναλύονται και ερμηνεύονται οι πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση…

 • Εξάμηνο: Εαρινό

  Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολυσήμαντης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις συνθήκες εργασίας, την οργάνωση της εργασίας και σα τεχνολογικά συστήματα και της δυναμικής σχέσης μέσω της οποίας οι νέες τεχνολογίες τείνουν να επηρεάσουν τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής στους διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Αξιολόγηση: Γραπτή…