Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συνέλευση του Τμήματος

Καλείσθε

να εκλέξετε τρεις (3) εκπροσώπους σας στη Συνέλευση του Τμήματος με τους αναπληρωτές τους, με ετήσια θητεία  έως τις 30 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου η Συνέλευση του Τμήματος να συγκροτηθεί εκ νέου και λειτουργήσει από 1/12/2020