ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Α.Ε. 2021-2022

Καλείσθε

να εκλέξετε τρεις (3) εκπροσώπους σας με τους αναπληρωτές τους, για τη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία  (1-9-2021 έως 31-8-2022)