ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση του Τμήματος, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους με ετήσια θητεία από 01-09-2022 έως 31-08-2023