Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 21/3/2018

Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, 21/3/2018

Ημερήσια Διάταξη

 1. Εκλογή τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος για την συμμετοχή τους στην Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. (Ν4521/18, αρθ.. 19 παρ. α)
 2. Επισκέπτες μεταδιδάκτορες ερευνητές Ν. 4009, Αρ. 16, παρ. 7  
 3. Αλλαγή Τμηματικού Υπεύθυνου στο Πρόγραμμα LLP/Erasmus
 4. Φοιτητικά θέματα
 5. Εγκριση συμμετοχής του Τμήματος στη οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «10 years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics»
 6.  Έγκριση αδειών απουσίας μελών ΔΕΠ
 7.  Έγκριση επιστημονικών αδειών  μελών ΔΕΠ
 8. Ορισμός εξεταζομένων μαθημάτων και της ύλη τους των Κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. Έτους 2018-19
 9. Ένταξη της κας Αγγελικής Αθανασοπούλου ως ΕΔΙΠ του Τμήματος και καθορισμός καθηκόντων.
 10. Διοικητικές αρμοδιότητες ΕΔΙΠ- ΕΤΕΠ του Τμήματος
 11. Προκήρυξη μια θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής» (αίτηση για εξέλιξη του Επικ. Καθηγητή κ. Κ. Δημουλά)
 12.   Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν4485/17(ΦΕΚ 114Α)
 13. Θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών
 14. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 15. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης.