Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (15/4/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθετε σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 15/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μέσω του λογισμικού Skype for business basic.

                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού  Σώματος, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη,  για την πλήρωση μιας θέσης στη  βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική και Στέγαση»
  2. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων που αφορούν την μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ, ΔΕ και ΕΕΠ σε θέσεις ΕΔΙΠ, ΕΕΠ.
  3. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές 
  4. Θέματα Μεταδιδακτορικών  Ερευνητών
  5. Επιστημονικές άδειες μελών ΔΕΠ
  6. Φοιτητικά θέματα
  7.  Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
  8.  Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
  9. Ανακοινώσεις