Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΓΣ (6/3/2019)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης σε συνεδρίαση στις 06/03/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Προκήρυξη για μία θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής
 2. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 3. Φοιτητικά Θέματα
 4. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 5. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 6. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του  Υ.Δ. κ. Σταυρουλάκη Εμμανουήλ ΑΜ 5112Δ005
 7. Συμμετοχή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική»
 8. Πιστοποίηση του Τμήματος
 9. Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 10. Απολογισμός του ΚΕΚΜΟΚΟΠ
 11. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης