Δημογραφικές αλλαγές και κοινωνική πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα που άπτονται των δημογραφικών μεταβολών και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Αρχικά, εξετάζονται οι εξελίξεις αναφορικά με τα κύρια δημογραφικά φαινόμενα (γεννητικότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση) και με τις διαχρονικές μεταβολές στην κατά ηλικία δομή του πληθυσμού (ειδικότερα τη γήρανση του πληθυσμού) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι συνέπειες των πληθυσμιακών μεταβολών, με έμφαση σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, η υγεία, το ασφαλιστικό σύστημα και η εκπαίδευση. Τέλος, αναλύεται η σημασία του δημογραφικού πλαισίου και των πληθυσμιακών προοπτικών ως συνιστώσες για τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των ασκούμενων πολιτικών στους προαναφερόμενους τομείς, αλλά και γενικότερα στην υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής. 

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 1. Dykstra, P., Grundy, E. Fokkema, T. et al. 2009Health and well-being at older ages: The interlinkage with family life histories, gender, and national contexts. Final report prepared in the context of the MAGGIE (Major Ageing and Gender Issues in Europe) research project, 45 p. (http://www.nidi.nl/shared/content/output/2009/maggie-2009-final-report.pdf/view).
 2. European Commission, 2015a. Demography Report
 3. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7330775/7339482/Demography+report+%E2%80%93+2015+edition/ce8144e3-8e9b-427d-b6a2-61ff42950d41
 4. European Commission, 2015b. The 2015 Ageing Report. European Economy no. 3. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
 5. European Commission, 2013. Evidence on Demographic and Social Trends. Social Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy. Brussels, 20.2.2013, SWD(2013) 38 final, 49 p.
 6. Μπάγκαβος, Χ. 2012. Κατάσταση υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας: προσδόκιμα επιβίωσης και προσδόκιμα υγείας.Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Μελέτες αρ. 20, 68 σελ.
 7. Μπάγκαβος, Χ. 2003. Πληθυσμός, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: Gutenberg, 406 σελ.
 8. Ταπεινός, Γ.Φ., 2002. Δημογραφία. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 240 σελ. 
 9. Τραγάκη, Α., Μπάγκαβος, Χ. και Ντούνας, Δ. 2015. Περί Δημογραφίας και Πληθυσμιακών Εξελίξεωνe-book, 295 σελ. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4670
 10. Ρομπόλης Σ. και Μπέτσης Β. 2016. Η οδύσσεια του ασφαλιστικού. Αποδιάρθρωση, σύγκρουση των γενεών και μία λύση. ΑθήναΕκδόσεις Λιβάνη, 240 σελ
 11. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Ageinghttp://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf
Κωδικός Γραμματείας
51Μ206
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται