Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης

Σκοπός του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον υποψήφιο ερευνητή στην ποιοτική μεθοδολογία έρευνας και στη συμπληρωματικότητα ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στην (κοινωνιολογική) ποιοτική έρευνα, ανάλογα με το υπό διερεύνηση θέμα.  Στο μάθημα οι φοιτητές/τριες καλούνται να ασκηθούν στη συγκρότηση και οριοθέτηση του ερευνητικού τους αντικειμένου καθώς και στην παραγωγή ποιοτικών δεδομένων.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Διευκρινήσεις εννοιών: Μέθοδος/ Μέθοδοι/ Τεχνικές/ Μεθοδολογία.
 • Η θεωρητική συζήτηση για τη μεθοδολογία στην κοινωνική έρευνα.
 • Η παραδοσιακή και η σύγχρονη αντιπαλότητα ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης.
 • Η αναγκαία σύνθεση ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας. Ταξινόμηση ποιοτικών μεθόδων έρευνας.
 • Μέθοδοι έμμεσης παρατήρησης: ανάλυση τεκμηρίων, ανάλυση περιεχομένου.
 • Μέθοδοι άμεσης παρατήρησης: Η επιτόπια έρευνα, η σε βάθος συνέντευξη, η βιογραφία, τα  ιστορικά ζωής, η ανάλυση εγγράφων.
 • Προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας.
 • Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων.
 • Επιλογή πληθυσμού.
 • Ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Balan, J. και Jelin E. (1980), "La Structure sociale dans la biographie pérsonnelle", Cahiers  Internationaux  de Sociologie, vol. LXIX,  σελ. 269-289, Παρίσι.
 • Bertaux, D.,(1981), “From the Life- History Approach to the Transformation of Sociological Practice in Bertaux, D.,(ed) Biography and Society: The Life History Approach in the Social Sciences, London:Sage, σελ. 29-45
 •  Jean Copans (1998, 2004) H Επιτόπια Εθνολογική Έρευνα, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα.
 • Giddens, A.,(2002) Κοινωνιολογία, κεφ. 20, Αθήνα: ΤΥΠΩΘΗΤΩ
 • Giddens, A,(2000)  «Ο Θετικισμός και οι επικριτές του», στο Πετμεζίδου, Μ., (επιμ.) Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, σ.161-234, εκδ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Grawitz, M. (ε΄ εκδ. 1981), Méthodes des Sciences Sociales,  Dalloz, Παρίσι.
 • Θανοπούλου Μ., Πετρονώτη Δ., (1987) «Βιογραφική Προσέγγιση: Μια Άλλη Πρόταση για τη θεώρηση της Ανθρώπινης Εμπειρίας» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 64(1987) σ..20-42.
 • Ιωσιφίδης, Θ., (2003), Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κριτική
 • Ιωσιφίδης, Θ., Σπυριδάκης, Μ., (επιμ) (2006), Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων, Αθήνα: Κριτική
 • Λαμπίρη- Δημάκη Ι., (6η έκδοση, 1990) Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, εκδόσεις Σάκκουλα.
 • Remi Lenoir (1999, 2004) Κοινωνιολογικό αντικείμενο και κοινωνικό πρόβλημα, στο Champagne/Lenoir/Merllie/Pinto, Μύηση στην Κοινωνιολογική Πρακτική, Καρδαμίτσας, σ. 77-83
 • Πετράκη, Γεωργία (2002), Από το Χωράφι στο Εργοστάσιο, Η Διαμόρφωση του Βιομηχανικού Προλεταριάτου στο Σύγχρονο Λαύριο, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα.
 • Πετράκη, Γ., (1999) «Η χρήση της βιογραφίας στη μελέτη μιας ‘‘εν τω γενέσθαι’’ διαδικασίας: Πώς οι χωρικοί γίνονται βιομηχανικοί εργάτες» Εισήγηση στην ημερίδα «Προσεγγίζοντας την Προφορική Ιστορία στην Ελλάδα σήμερα», ΕΚΚΕ, 29 Ιανουαρίου 1999 (αδημοσίευτη εργασία).
 • Πετράκη, Γεωργία (1993), « Η Μονογραφία μιας Απεργίας μέσα από τον Εθνικό τύπο:  η Απεργία των Μεταλλωρύχων της Καμάριζας, τον Απρίλη του 1896» στα Πρακτικά της Δ Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α Αττικής (1-3 Δεκεμβρίου 1989). Καλύβια Αττικής (57 σελ.)
 • Ken Plummer, (1983, 2000) Τεκμήρια Ζωής: Εισαγωγή στα Προβλήματα και τη Βιβλιογραφία μιας Ανθρωπιστικής Μεθόδου, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα.
 • Robson, C. (1993), Ερευνώντας τον Πραγματικό Κόσμο, ΤΥΠΩΘΗΤΩ , Αθήνα.
 • Marsall, C., &  Rossman, G, B, (3rd ed. 1999), Designing Qualitative Recherche, κεφ. 2,3,5. εκδόσεις Sage, Καλιφόρνια
 • Mason Jennifer, Η διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας,( επιστ.επιμέλεια) Νότα Κυριαζή, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.
 • Σαββάκης Μάνος, «Η Βιογραφική Έρευνα ως Εναλλακτικό Ερευνητικό Εγχείρημα και ως Μεθοδολογικό Διάβημα: Πλεονεκτήματα και Όρια», Δοκιμές τχ 11-12, 2003, σ. 65-87.    
 • Τσιώλης, Γ., 2006. Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις: Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Κριτική •    Φίλιας, Β., (επιμ.) (1996) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Gutenberg, Αθήνα.
Κωδικός Γραμματείας
51M209
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται