Εισαγωγή στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών/ριών στις βασικές έννοιες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και σύγχρονους προβληματισμούς της Κοινωνικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, ως της κοινωνικής επιστήμης που μελετά την χωρική οργάνωση και κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ερμηνεύει τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα και διαδικασίες στο χώρο και διερευνά τις σχέσεις χώρου/τόπου, κοινωνίας και φύσης.

Η διδακτέα ύλη επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες: Βασικές έννοιες και επιστημονικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία. Οι έννοιες του χώρου, του τόπου και της τοποθεσίας, της περιοχής και της περιφέρειας, του παγκόσμιου και του τοπικού. Στοιχεία Πληθυσμιακής Γεωγραφίας. Κινήσεις, πυκνότητες και κατανομές πληθυσμού στο χώρο. Αίτια άνισης κατανομής- ζητήματα «υπερπληθυσμού και αρίστου μεγέθους πληθυσμού». Ο πληθυσμός ως πόρος της ανάπτυξης. Γεωγραφική κινητικότητα πληθυσμού: Φαινόμενα και τύποι μετανάστευσης, επιπτώσεις στις περιοχές και στις χώρες αποστολής και υποδοχής Διαδικασίες και φαινόμενα αστικοποίησης. Η εμφάνιση των πρώτων πόλεων και λειτουργίες. Η βιομηχανική πόλη. Τύποι και φαινόμενα αστικοποίησης στον αναπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Χωρική Υπόσταση των Φυσικών Πόρων. Επιδράσεις του ανθρώπου στα φυσικά αποθέματα και τα τοπία. Γεωργία και παραγωγιστικό μοντέλο. Ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος. Κυκλοφορία και Δίκτυα Μεταφορών. Εξέλιξη των μέσων μεταφορών και επικοινωνιών και χωρικές- κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Διαδίκτυο, εικονικοί χώροι και δυναμική της παγκοσμιοποίησης.

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510196
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται