Κοινωνική Ευημερία και Κοινωνική Δικαιοσύνη

Το σεμινάριο αυτό τοποθετείται στο χώρο της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας και αφορά τα φιλοσοφικά και θεωρητικά θεμέλια που προϋποτίθενται τόσο στην ανάλυση όσο και στην διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κομβικές έννοιες όπως η κοινωνική δικαιοσύνηκαι η κοινωνική ευημερία. Το σεμινάριο  έχει προσανατολισμό όχι μόνο εξηγητικό αλλά και κριτικόκαι εστιάζει κυρίως στις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από το μείζον, σύνθετο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης που θεραπεύει με διαφορετικούς τρόπους κάθε κοινωνική πολιτική αλλά και τις πολλές διαφορετικές πλευρές της συζήτησης γύρω από την κοινωνική ευημερία (τους ορισμούς, τις προϋποθέσεις, τις θεμελιώσεις, τα επίπεδα, τις «ανθρώπινες ανάγκες» κλπ)  – και τη σύνθετη σχέση μεταξύ των δύο, δηλαδή εάν και πως μπορεί να είναι συμβατές (ή όχι, στην περίπτωση του νεοφιλελευθερισμού) έννοιες κοινωνικής δικαιοσύνης με έννοιες κοινωνικής ευημερίας (και προστασίας) για την πλειοψηφία των πολιτών.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται κατά 30% στην παρουσίαση μέσα στο μάθημα και κατά 70% στην τελική γραπτή εργασία επάνω σε σχετικό θέμα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 •  Dworkin, R. Φιλελευθερισμός, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας, 1992.
 • -------- Ισότητα: Ισότητα ευημερίας, Ισότητα πόρων, Αθήνα: Πόλις 2006. 
 • Βενιέρης Δ., Κοινωνική Πολιτική: Έννοιες και σχέσεις, Τόπος, 2015
 • Mολύβας, Γ. Δικαιώματα και θεωρίες δικαιοσύνης: Rawls, Dworkin, Nozick, Sen, Αθήνα: Πόλις 2004. 
 •  

  ----- Ηδονές, προτιμήσεις και ανάγκες – διακυβεύματα δικαιοσύνης και ισότητας,, Αθήνα: Πόλις 2010

 • Nozick, R. Anarchy, State, and Utopia, New York: Basic Books, 1974. 
 • Rawls, J. Θεωρία της δικαιοσύνης, Αθήνα: Πόλις, 2001.
 • -------- Ο πολιτικός φιλελευθερισμός, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2000. 
 • ------- H δίκαιη κοινωνία: Η Δικαιοσύνη ως ακριβοδικία. Μια αναδιατύπωση, Αθήνα: Πόλις, 2006
 • Hankivsky O., Social Policy and the Ethic of care, UBC Press, 2004
 • Renaut, A.  Τι είναι η δίκαιη πολιτικήΑθήνα: Πόλις, 2005
 • Rosanvallon P., Η κοινωνία των Ίσων, Πόλις, 2014
 • Kymlicka W.,  Η πολιτική φιλοσοφία της εποχήςμας, Πόλις, 2005
 • Hayek F, Ο δρόμος προς τη δουλεία.Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2013
 • Nagel, T. Η θέα από το πουθενά, Αθήνα: Κριτική, 2000. 
 • MacIntyre, A. After Virtue: A Study in Moral Theory, 2ηέκδοση, London: Duckworth, 1985. 
 • Sandel, M., Ο φιλελευθερισμός και τα όρια της δικαιοσύνης, Αθήνα: Πόλις, 2003. 
 • Σεν, Α., Επανεξετάζοντας την ανισότητα, Αθήνα: Καστανιώτης, 2004.
 • ----   Η ιδέα  της Δικαιοσύνης, Αθήνα, Πόλις, 2014
 • Sen A.,Collective choice and social welfare (expanded edition),Penguin, 2017 / (1970)
 • Nussbaum, M. C.,Women and human development: The capabilities approach. New York, NY: Cambridge University Press, 2000
 • Nussbaum M. & Sen A. The quality of life. Oxford England New York: Clarendon Press Oxford University Press, 1993.
 • George V., & Wilding P., Ideology and Social Welfare,Routledge, 2015 (1985)
 • Walzer, M. Η ηθική εντός και εκτός συνόρων, Αθήνα: Πόλις 2003.

 

Κωδικός Γραμματείας
51M211
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Διδάσκεται