Νέοι φοιτητές

Εβδομάδα υποδοχής

Την πρώτη εβδομάδα του ακαδημαϊκού έτους οργανώνεται από το Τμήμα μια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες απευθύνονται στους νέους φοιτητές και στις νέες φοιτήτριες. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν, μεταξύ των άλλων, στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. Η ενημέρωση περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων, που πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου, και οι οποίες αφορούν στα εξής: 

 • Οι κοινωνικές επιστήμες γενικά και η κοινωνική πολιτική ειδικότερα.
 • Παρουσίαση του τμήματος, του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, των εργαστηρίων του τμήματος, των επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων.
 • Καθοδήγηση φοιτητών/τριών για επιλογές των μαθημάτων κ.λπ.
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης-σύνδεση με έρευνα και παραγωγή γνώσης.
 • Διαδικασία μελέτης-Δομή μιας επιστημονικής εργασίας-Τρόποι βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Παρουσίαση βιβλιοθήκης (από το προσωπικό της βιβλιοθήκης).
 • Ενημέρωση από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.
 • Ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ενημέρωση από το Τμήμα Δημοσιευμάτων.
 • Ενημέρωση από το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης. 
 • Ενημέρωση από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.
 • Ενημέρωση από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης.
 • Ενημέρωση από το Γυμναστήριο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Η εγγραφή στο Τμήμα

Η φοίτηση στο Τμήμα αρχίζει με την αρχική εγγραφή του φοιτητή. Η εγγραφή των πρωτοεισαγομένων φοιτητών γίνεται στην αρχή του Χειμερινού Εξαμήνου (ΧΕ) σε ημερομηνίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα Α.Ε.Ι. από τον ημερήσιο τύπο. Η εγγραφή συνοδεύεται από την κατάθεση των δικαιολογητικών που ορίζουν ο νόμος και το Πανεπιστήμιο.

Οι εγγραφές φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. πτυχιούχοι άλλων Α.Ε.Ι., κατατάξεις με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.), γίνονται, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων ή πράξεων των αρμοδίων φορέων. Η εγγραφή τους θεωρείται ότι έχει γίνει από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον έγινε μέχρι την έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν στις εξετάσεις του ΧΕ. Σε άλλη περίπτωση εξετάζονται στα μαθήματα του ΧΕ τον Σεπτέμβριο του ημερολογιακού έτους που εγγράφονται. Το ίδιο ισχύει και εάν η προθεσμία εγγραφής των φοιτητών των ειδικών κατηγοριών τελειώνει στη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου (ΕΕ). Στην περίπτωση αυτή, οι εγγραφόμενοι προσέρχονται κανονικά σε όλες τις εξετάσεις του ΕΕ, εφόσον έχουν εγγραφεί μέχρι την 1η Μαΐου. Φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα μετά την 1η Μαΐου θα εγγραφούν στο ΧΕ του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι εγγραφές των φοιτητών που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες γίνονται με τις προϋποθέσεις (κατατακτήριες εξετάσεις, απόφαση Δ.Σ. του Τμήματος κ.λπ.) και με την κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπουν ο νόμος και το Πανεπιστήμιο.

Η πρώτη δήλωση μαθημάτων

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο από την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου (ΧΕ), οι φοιτητές υποβάλλουν Δήλωση Επιλογής Μαθημάτων (ΔΕ), που περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά (ΥΠ) και επιλογής (ΕΠ) μαθήματα που επιλέγουν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά στο εξάμηνο αυτό. Η ΔΕ αναφέρεται στα μαθήματα τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά στο εξάμηνο αυτό. Εκπρόθεσμη υποβολή ΔΕ δεν γίνεται δεκτή παρά μόνο με άδεια του Τμήματος. Η κατάθεση της ΔΕ παρέχει στον φοιτητή το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των εξαμηνιαίων μαθημάτων που επέλεξε και δήλωσε.

Κατά τα πρώτα έξη εξάμηνα της φοίτησής τους, οι φοιτητές υποχρεούται να παρακολουθήσουν μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), εφόσον δεν προσκομίζουν τίτλο σπουδών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία γνώσης μιας από τις γλώσσες αυτές που οδηγεί στη χορήγηση ισοτιμίας ή επάρκειας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου. Η ξένη γλώσσα είναι μάθημα ΥΠ, η επιτυχής εξέταση του οποίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Η ξένη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στις 150 ΔΜ των μαθημάτων και ο βαθμός δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου. Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται με τη δήλωση επιλογής που καταθέτει ο φοιτητής στο πρώτο εξάμηνο της φοίτησής του στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Κατηγορίες μαθημάτων

Η χρονική οργάνωση κάθε μαθήματος εκτείνεται σε ένα (1) εξάμηνο. Κάθε μάθημα έχει έναν εξαψήφιο κωδικό αριθμό που αποτελεί την ταυτότητά του και το βασικό στοιχείο αναφοράς του. Τα μαθήματα του Τμήματος κατατάσσονται σε διδασκόμενα μαθήματα και σε μαθήματα αυτενέργειας. 

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατατάσσονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠ) και σε Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ). Τα μαθήματα αυτενέργειας είναι σεμινάρια και προπτυχιακές εργασίες (εξαμηνιαίες εργασίες και πτυχιακή εργασία) και είναι Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ). Τα διδασκόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυτενέργειας διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν Μαθήματα εκτός Τμήματος (ΜΕΤ) τα οποία είναι επίσης Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ) και τα οποία αντιστοιχούν με ισάριθμα διδασκόμενα μαθήματα.

Διδακτικές μονάδες

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ). Μία (1) ΔΜ αντιστοιχεί σε μία (1) εβδομαδιαία ώρα αυτοτελούς διδασκαλίας επί ένα (1) εξάμηνο ή σε μία (1) ως τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες υπολοίπου διδακτικού έργου επί ένα (1) εξάμηνο. Οι ΔΜ καταχωρίζονται στην ατομική μερίδα του φοιτητή μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος. Όλα τα μαθήματα του Τμήματος, διδασκόμενα και αυτενέργειας, αντιστοιχούν σε τρεις (3) ΔΜ. Εξαιρείται η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε εννέα (9) ΔΜ.

Επίπεδα συνθετότητας

Τα μαθήματα κατατάσσονται σε (4) τέσσερα Επίπεδα Συνθετότητας (ΕΣ), ανάλογα με το βαθμό της εξειδίκευσης τους και το επίπεδο γνώσεων που προϋποθέτουν. Κάθε Επίπεδο Συνθετότητας αντιστοιχεί σε ένα (1) έτος κανονικής φοίτησης, δηλαδή σε (2) δύο συνεχόμενα εξάμηνα (ΧΕ και ΕΕ) ενός ακαδημαϊκού έτους. Έτσι, τα μαθήματα που κατατάσσονται στο Επίπεδο Συνθετότητας 3 ανταποκρίνονται καταρχήν στις δυνατότητες ενός τριτοετούς φοιτητή (δηλαδή στα Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνα σπουδών).

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

Για την λήψη πτυχίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής o φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει οκτώ εξάμηνα φοίτησης από την αρχική του εγγραφή. Δεν θεωρείται εξάμηνο φοίτησης το εξάμηνο στο οποίο ο φοιτητής δεν υπέβαλε δήλωση εγγραφής ή επιλογής μαθημάτων ή δήλωση επαναλαμβανόμενων μαθημάτων.

Οι πρωτοετείς φοιτητές από το ακαδ. έτος 1990-1991 και στο εξής αποφοιτούν αφού συγκεντρώσουν εκατόν πενήντα (150) ΔΜ, από τις οποίες οι εβδομήντα οκτώ (78) θα είναι από ΥΠ μαθήματα και οι εβδομήντα δύο (72) από μαθήματα ΕΠ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), εφόσον δεν του έχει χορηγηθεί ισοτιμία ή επάρκεια για μία από τις γλώσσες αυτές από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.

Υπηρεσίες

Διδακτικά Βιβλία

Στους φοιτητές χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία και βοηθήματα, καθώς και σημειώσεις και φάκελοι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Δημοσιευμάτων, τηλ.: 210-9201045-6, 210-9201394

Υγειονομική Περίθαλψη

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναλύεται σε δικαίωμα επίσκεψης/νοσηλείας σε Δημόσια Νοσοκομεία και παροχή φαρμάκων χωρίς συμμετοχή, αφού θεωρηθούν από το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου όλων των κύκλων Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα) με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Πληροφορίες : Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, τηλ.: 210-9201647

Φοιτητική Μέριμνα

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για τη σίτιση, στέγαση, την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας και την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (ΕΚΑΑ). Τις παραπάνω παροχές δικαιούνται οι φοιτητές για (4 χρόνια + 2) σύνολο 6 χρόνια εφόσον δεν έχουν ορκιστεί.

Πληροφορίες : Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ.: 210-9201141

Βιβλιοθήκη

Η Bιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού, νεοκλασικού κτιρίου και εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα. Καταλαμβάνει έκταση 1750 τ.μ. και διαθέτει 350 θέσεις ανάγνωσης. Στο χώρο της βιβλιοθήκης βρίσκονται τερματικά για αναζητήσεις σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (CD ROMS, on line) και στο Internet. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών από 8:00 – 20:00.

Πληροφορίες: Βιβλιοθήκη, τηλ.: 210-9201001, Fax: 210-9248774, e-mail: libp@panteion.gr, URL: http://library.panteion.gr

Αθλητισμός

Το πανεπιστήμιο διαθέτει Γυμναστήριο όπου όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε αθλητικά προγράμματα κάτω από την επίβλεψη ειδικευμένων γυμναστών. Το Γυμναστήριο βρίσκεται στην οδό Ιππώνακτος 36, στο Νέο Κόσμο.

Πληροφορίες: Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, τηλ.: 210-9025717

Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών διδάσκονται αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά. Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μία (1) από τις παραπάνω γλώσσες. Για το λόγο αυτό κατά την αρχικής τους εγγραφή, οι φοιτητές δηλώνουν την υποχρεωτική ξένη γλώσσα που επιλέγουν και έχουν τη δυνατότητα να την αλλάξουν μόνο μία (1) φορά.  Φοιτητές που έχουν πτυχίο ξένης γλώσσας μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί ισοτιμία και να απαλλαγούν από την εκμάθηση της υποχρεωτικής γλώσσας.

Πληροφορίες: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, τηλ.: 210-9574842

Γραφείο Σταδιοδρομίας - Διασύνδεσης

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας (Διασύνδεσης) είναι μια υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές και αποφοίτους του, η οποία ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης και εργασίας. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας βρίσκεται στο υπόγειο του νέου κτιρίου.

Πληροφορίες: Γραφείο Σταδιοδρομίας (Διασύνδεσης), τηλ.: 210-9201097

Υποτροφίες επίδοσης και βραβεία 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές-σπουδαστές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή β) επίδοσης στα Εξάμηνα Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Κάθε χρόνο η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων υποτρόφων και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.

Χρήσιμα τηλέφωνα υπηρεσιών

 • Διεύθυνση Δημοσιευμάτων: 210-9201046
 • Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης: 210-9201647
 • Ιατρείο: 210-9201648
 • Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: 210-9201642
 • Βιβλιοθήκη: 210-9201001
 • Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: 210-9025717
 • Τμήμα Ξένων Γλωσσών: 210-9574842
 • Γραφείο Σταδιοδρομίας - Διασύνδεσης: 210-9201097
 • Θυρωρείο – Φυλάκιο: 210-9219715

Γραμματείες άλλων Τμημάτων

 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: 210-9201047
 • Δημόσιας Διοίκησης: 210-9201067
 • Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού: 210-9201062
 • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης: 210-9201425
 • Ψυχολογίας: 210-9201057
 • Κοινωνιολογίας: 210-9201075
 • Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας: 210-9201043
 • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: 210-9201042
 • Γενικό Τμήμα Δικαίου: 210-9201072

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση της εκδήλωσης των πρωτοετών φοιτητών/τριών του ακ. έτους 2018-2019.