Χρήσιμα Έντυπα

Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤίτλοςΠεριγραφήΑρχείο
Αίτηση αρχικής εγγραφής στο ΠΜΣ

Αίτηση πρώτης εγγραφής στο ΠΜΣ και δήλωση κατεύθυνσης

Λήψη
Αίτηση γενικών πιστοποιητικών ΠΜΣ

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση εγγράφων (Βεβαίωση εγγραφής, Βεβαίωση για την εφορία, Πιστοποιητικό στρατολογίας, Αναλυτική βαθμολογία, Βεβαίωση περάτωσης σπουδών, Βεβαίωση διαγραφής) για το ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές".

Λήψη
Αίτηση γενικών πιστοποιητικών ΠΜΣ

Η αίτηση αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικών (Βεβαίωση εγγραφής, Βεβαίωση για την εφορία, Πιστοποιητικό στρατολογίας, Αναλυτική βαθμολογία, Βεβαίωση περάτωσης σπουδών, Βεβαίωση διαγραφής) για το ΠΜΣ "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής".

Λήψη
Αίτηση ορκωμοσίας ΠΜΣ

Η παρούσα αίτηση αφορά στην αίτηση ορκονωσίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Λήψη
Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για το ΠΜΣ.

Λήψη
Αίτηση χορήγησης αντιγράφων ΠΜΣ

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Απομίμηση μεμβράνης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για το ΠΜΣ: "Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές".

Λήψη
Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Το έντυπο αφορά στη βεβαίωση συμμετοχής του/της φοιτητή/τριας στις εξετάσεις

Λήψη
Έντυπο υποστήριξης διπλωματικής εργασίας

Το παρόν Έντυπο Υποστήριξης Διπλωματικής Εργασίας, στο οποίο επισυνάπτεται φωτοτυπία του εξωφύλλου της εργασίας, κατατίθεται από τον/την Επιβλέποντα/ουσα στη Γραμματεία του Τμήματος.

Λήψη
Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση, άρθρο 8 Ν.1599/1986.

Λήψη
Φόρμα παραπόνων

Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό συνάντησης δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να εκτεθούν προβλήματα ή/και τα παράπονά των φοιτητών/τριών που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Λήψη
Διδακτορικών Σπουδών
ΤίτλοςΠεριγραφήΑρχείο
Αίτηση αρχικής εγγραφής Υ/Δ

Αίτηση αρχικής εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων.

Λήψη
Αίτηση γενικών πιστοποιητικών

Η αίτηση αφορά: τη βεβαίωση εγγραφής, τη βεβαίωση για την εφορία, πιστοποιητικό στρατολογίας, τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών και τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα.

Λήψη
Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Αίτηση υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Λήψη
Αίτηση ορκωμοσίας Υ/Δ

Η αίτηση αφορά την αίτηση ορκωμοσίας των υποψηφίων διδακτόρων.

Λήψη
Αίτηση χορήγησης αντιγράφων διδακτορικού διπλώματος

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων Διδακτορικού Διπλώματος και Απομίμηση Μεμβράνης ∆ιδακτορικού ∆ιπλώματος.

Λήψη
Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση, άρθρο 8 Ν.1599/1986 η οποία συνοδεύει την αίτηση ορκωμοσίας.

Λήψη
Φόρμα παραπόνων

Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό συνάντησης δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να εκτεθούν προβλήματα ή/και τα παράπονά των φοιτητών/τριών που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Λήψη
Προπτυχιακών Σπουδών
ΤίτλοςΠεριγραφήΑρχείο
Αίτηση γενικών πιστοποιητικών ΠΠΣ

Η αίτηση αφορά: Αντίγραφο Πτυχίου, Αντίγραφο Πτυχίου με Αναλυτική Βαθμολογία, Βεβαίωση για Στρατιωτική Χρήση, Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών Εσωτερικού, Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών Εξωτερικού, Πτυχίο με Αναλυτική Βαθμολογία Εσωτερικού, Πτυχίο με Αναλυτική Βαθμολογία Εξωτερικού, Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία Εσωτερικού, Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία Εξωτερικού.

Λήψη
Αίτηση κατάταξης

Η παρούσα αίτηση αφορά στην κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα.

Λήψη
Αίτηση Ορκομωσίας ΠΠΣ

Αίτηση ορκομωσίας πτοπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

Λήψη
Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Το έντυπο αφορά στη βεβαίωση συμμετοχής του/της φοιτητή/τριας στις εξετάσεις

Λήψη
Έντυπο υποστήριξης πτυχιακής εργασίας

Το έντυπο αφορά στην υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας και συμπληρώνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα.

Λήψη
Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986).

Λήψη
Φόρμα παραπόνων

Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό συνάντησης δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να εκτεθούν προβλήματα ή/και τα παράπονά των φοιτητών/τριών που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Λήψη