Ερευνητική Δραστηριότητα

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα πλούσια δράση στον χώρο της κοινωνικής έρευνας μέσω ερευνητικών προγραμμάτων εθνικών και Ευρωπαϊκών, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία της κρίσης ένας σημαντικός αριθμός ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και των ερευνητών/τριών του. Επιπλέον, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με τις ερευνητικές ομάδες άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα:

  • EU- Horizon 2020 Program SIRIUS, 2018 – July 2021, Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (υπεύθυνος εκπόνησης των πακέτων εργασίας 2 έως 6 για την Ελλάδα καθΧ. Μπάγκαβος, national coordinator αν. καθ. Π. Μιχαηλίδης ΕΜΠ). Στην ερευνητική ομάδα του έργου εντάσσεται και ο Επικ. Καθ. του Τμήματος Νίκος Κουραχάνης. Coordinator: Glasgow Caledonian University, Partners: UNIVERSITE DE GENEVE, EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERZITA KARLOVA, ROSKILDE UNIVERSITET, SOLIDAR, ALLILEGGIE SOLIDARITYNOW, JYVASKYLAN YLIOPISTO, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS, MULTIKULTURNI CENTRUM PRAHA, Z.S.
  • DIRAP2020-2023, Demographic Imperatives in Research and Practices in Greece (υπεύθυνος εκπόνησης πακέτου εργασίας για τη μετανάστευση καθ. Χ. Μπάγκαβος, επιστημονικός υπεύθυνος καθ.Β. Κοτζαμάνης)Φορέας/ συντονισμός: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΛΙΔΕΚ.
  • GEOM-Gouvernance des espaces ouverts métropolitains (2017-2020)  « Confrontation des normes et des usages dans les espaces ouverts métropolitains méditerranéens » (INRA Γαλλία, Ecole Française de Rome, CROMA Ιταλία, IFPO Λίβανος, Πάντειο Παν/μιο)
  • "Ελλάδα και Νότια Ευρώπη: Διερευνώντας την πολιτική εμπιστοσύνη σε θεσμούς, την κοινωνική εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες αξίες, 2002-2017", Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β' (ΕΣΠΑ 201402020). H καθ. Κ. Μιχαλοπούλου είναι αναπληρώτρια ακαδημαϊκή σύμβουλος στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο , Ακαδημαϊκή σύμβουλος Ιωάννα Τσίγγανου, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και ερευνήτριες τη μεταδιδάκτορα ερευνήτρια Α. Χαραλάμπη και τη διδάκτορα του Τμήματος Α. Υφαντή.

Επιπλέον το Τμήμα  σε συνεργασία με τις εκδόσεις Gutenberg εκδίδει μια σειρά μικρών επιστημονικών μονογραφιών με τίτλο Τετράδια Κοινωνικής ΠολιτικήςΗ εκδοτική δραστηριότητα του τμήματος αποσκοπεί: α) στην προβολή στο ευρύτερο κοινό ερευνών νέων επιστημόνων (κατόχων διδακτορικού διπλώματος, Υ.Δ. και μεταπτυχιακών φοιτητών), β) στην άμεση διάχυση της έρευνας και του θεωρητικού προβληματισμού μελών ΔΕΠ του τμήματος, και γ) στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του διαλόγου ανάμεσα σε μέλη της επιστημονικής κοινότητας.

Ερευνητικά Προγράμματα

ΤίτλοςΗμερομηνία έναρξηςΗμερομηνία ολοκλήρωσηςΕρευνητική μονάδα
Αντιμετωπίζοντας την έμφυλη βία μέσω του αθλητισμού -πιλοτικό πρόγραμμαΟκτώβριος 2022Μάιος 2023Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
POVERTY AND HOUSING PRECARIOUSNESS IN RURAL AREAS THROUGH THE LENS OF SOCIAL RESILIENCE (POVE.R.RE)Μάιος 2022Οκτώβριος 2024
Safe at workΜάρτιος 2022Φεβρουάριος 2024Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
ΚΟΜΒΟΣ Κ.ΑΛ.Ο ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ- ΚΑΛΟΤροφΑΙούνιος 2021Μάιος 2023Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
ProGender: Ψηφιακός κόμβος για τις έμφύλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19Δεκέμβριος 2020Ιούνιος 2022Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
COVID-19 και συμφιλίωση της εργασιακής και οκογενειακής ζωήςΜάιος 2020Μάιος 2022Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων
Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην ΕλλάδαΦεβρουάριος 2020Μάιος 2022Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων
ΗΟRΙΖΟΝ2020 - THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS ON THE DIGITAL GENERATION - DigiGenΔεκέμβριος 2019Νοέμβριος 2022Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων
Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents-Astrapi EU ProjectΣεπτέμβριος 2019Μάρτιος 2022Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
ΗΑΡΜΟΝΙΑ: SCHOOL-TO-WORK TRANSITION IN A COMPARATIVE PERSPECTIVEΑπρίλιος 2019Απρίλιος 2021Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων
Beyond the ‘refugee crisis’: investigating patterns of integration of refugees and asylum seekers in Greece: BRECht (Πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών – 2018-2021)Οκτώβριος 2018Σεπτέμβριος 2021
Erasmus+ EUROGRADUATE Pilot SurveyΙανουάριος 2018Οκτώβριος 2019Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων
RESCUE-PATTERNS OF RESILIENCE DURING SOCIOECONOMIC CRISES AMONG HOUSEHOLDS IN EUROPE-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2017-2018Νοέμβριος 2017Νοέμβριος 2018Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
Negotiating early job-insecurity and labour market exclusion in Europe - NEGOTIATE – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017Νοέμβριος 2017Νοέμβριος 2018Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
EU Horizon2020: Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy (InGRID-2)Ιανουάριος 2017Ιανουάριος 2021Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION KEY ACTION 2: SMARTAL/ MASTER IN EUROPEAN INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ALBANIAN TERRITORIES, RURAL AREAS AND AGRICULTURE: INSTRUMENTS, POLICIES, STRATEGIES (ALBANIA, FRANCE, GERMANY, GREECE)Ιανουάριος 2017Οκτώβριος 2021Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
Negotiating early job-insecurity and labour market exclusion in Europe - NEGOTIATE – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2014 -2016Ιούλιος 2016Δεκέμβριος 2017Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
Αξιολόγηση του σχεδιασμού των διαδικασιών και πρακτικών εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»Δεκέμβριος 2015Σεπτέμβριος 2017Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ): Συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές ΒιομηχανίεςΣεπτέμβριος 2015Δεκέμβριος 2016Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
EU HORIZON 2020: Negotiating early job insecutity and labour market exclusion in Europe (NEGOTIATE)Μάρτιος 2015Φεβρουάριος 2018Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
European Commission, DG Emploi, Social Affairs, InclusionΙανουάριος 2015Δεκέμβριος 2016Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
DG Home Affairs: Combating Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic WorkΙούλιος 2013Ιούλιος 2015Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
EU FP7: Innovative Social and Employment Policies for inclusive and Resilient labour market in Europe (INSPIRES)Μάιος 2013Μάιος 2016Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
EU FP7: Migrant participation in transnational digital networks, MIG@NETΜάρτιος 2010Φεβρουάριος 2013Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
EU FP7: Gender, Migration and Intercultural Interactions in the Mediterranean and South- East Europe (GeMIC)Ιανουάριος 2008Ιανουάριος 2011Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
Πιλοτική Απογραφή Αστέγων στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Ηρακλείου, Ιωαννιτών και Ν.ΙωνίαΕργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
Εθνική Συμμετοχή (2014-2016): RESCUEΕργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
EU FP7: Patterns of Resilience during Socioeconomic Crisis among Households in Europe (RESCUE)Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής