Σπουδές

 

Το Τμήμα σε προπτυχιακό επίπεδο μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων, της εποπτείας εργασιών και γενικά του διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ, καθώς και μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/-τριών σε επιλεγμένους φορείς αποσκοπεί:

  • στην απόκτηση από τους/τις φοιτητές/τριες επιστημονικών γνώσεων και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα αντικείμενα που θεραπεύει,
  • στην εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις μεθόδους επιστημονικής σκέψης και έρευνας,
  • στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξή των φοιτητών/τριών στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του Τμήματος στα θεωρητικά ρεύματα, τις μεθόδους και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής καθώς και σε ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών εν γένει. 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα στοχεύει: 

  • στην παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας των κοινωνικών ερευνών, σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με εκτεταμένη χρήση Η/Υ (πληροφορική και των σχετικών πακέτων, SPSS, κ.ά.),
  • στην εισαγωγή και την καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην επιστημονική έρευνα σε γνωστικά πεδία της κοινωνικής πολιτικής (εργασία και απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία, ανισότητες και κοινωνική συνοχή, κ.λπ.) με τρόπο ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν την ύπαρξη και την εξέλιξη των προβλημάτων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν την έρευνα και να προτείνουν την εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Αυτά επιτυγχάνονται μέσω της λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.