Διδακτορικές σπουδές

Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ο καταληκτικός, δηλαδή ο ανώτατος ακαδημαϊκός τίτλος. Σε αντίθεση με το πτυχίο, που βεβαιώνει την κατοχή ενός σώματος επιστημονικών γνώσεων, και το μεταπτυχιακό δίπλωμα, που βεβαιώνει την εμβάθυνση της γνώσης σ’ ένα σώμα επιστημονικών γνώσεων, το διδακτορικό δίπλωμα βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει γίνει δεκτός στην κοινότητα των πανεπιστημιακών «δασκάλων», δηλαδή εκείνων που, εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, μπορούν να διδάξουν σε ένα Πανεπιστήμιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο/η φοιτητής/τρια που τελειώνει με επιτυχία τις σπουδές του «καθίσταται» πτυχιούχος, ενώ ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας (Υ.Δ.) που ολοκληρώνει με επιτυχία τη διαδικασία της εκπόνησης της διατριβής του/της «ανακηρύσσεται» διδάκτορας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών

  1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας (Υ.Δ.) να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, νομικών, ιστορικών ή άλλων συναφών προς τα αντικείμενα του Τμήματος σπουδών, που έχει χορηγηθεί από Ελληνικό ή ξένο ομοταγές Πανεπιστήμιο. Κατ’ εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, αίτηση Υ.Δ. κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκτός των κοινωνικών επιστημών, γίνεται αποδεκτή υπό προϋποθέσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Τίτλοι σπουδών αλλοδαπών Πανεπιστημίων πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι προς τους Ελληνικούς.
  2. Το θέμα της διατριβής να εντάσσεται στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο που καλύπτει το Τμήμα, να ανταποκρίνεται στους γενικότερους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που προωθεί το Τμήμα.
  3. Ο/Η υποψήφιος/α να γνωρίζει επαρκώς μια τουλάχιστον από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες, η οποία να πιστοποιείται με επίσημο τίτλο (Proficiency ή Advance ή Toefl για τα Αγγλικά, Delf 5,6 για τα Γαλλικά και Kleines για τα Γερμανικά) ή με εξετάσεις από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου, ώστε να μπορεί άνετα να συμβουλεύεται τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα και την έρευνά του.

Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των διδακτορικών σπουδών για το ακ. έτος 2021-2022.

Email επικοινωνίας: phdstudents.socialpolicy@panteion.gr